Slovensky Cesky English
Aquasystem

Vaša voda, Váš život
Aqvital
Dezanol - Plošná dezinfekcia
Aqvitox-D - Ošetrenie rán
Anticalc
Aquaenzym
Použitie
Aplikácia
Bezpečnosť
Certifikáty
Ecobenz
Katalógy na stiahnutie
Referencie
Cenník
Kontakty
 
Aquaenzym / Bezpečnosť

Údaje o nebezpečnosti výrobku
- Neobsahuje žiadne nebezpečné látky pre zdravie človeka. Z mikrobiologického hľadiska je nezávadný. Neobsahuje fekálne koliformné baktérie ani salmonely. Je biologicky úplne odbúrateľný, nepoškodzuje životné prostredie, nepoškodzuje potrubie a armatúry, nie je toxický.

Chemické zloženie
- Zmes enzýmov – lipázy, amylázy, proteázy a hemicelulózy

Bezpečnostné opatrenia
- Netreba používať ochranné pomôcky.
- Postriekanie pokožky nie je nebezpečné
- Pokožku umyte mydlom a opláchnite vodou
- Inhalácia nie je nebezpečná.
- Vyvarujte sa priameho kontaktu s očami
- Pri zasiahnutí prepláchnite vodou a vyhľadajte lekára.
- Pri manipulácii nepite, nejedzte a nefajčite.
- Prípravok nesmie byť použitý k inému účelu, ako bol vyrobený.
- Skladujte mimo dosah detí

Opatrenia pre prípad požiaru
- Prípravok nie je horľavý.

Informácie o likvidácii
- Spôsoby likvidácie výrobku- podľa zák.185/2001 Z.z. O odpadoch a ďalších platných predpisoch (nariediť vodou a spláchnuť do odpadovej kanalizácie).
- Spôsoby likvidácie obalu- obalový materiál zneškodniť ako výrobok nekontaminovaný, je možné ho použiť ako druhotnú surovinu.

Informácie pre prepravu
- Prípravok je možné prepravovať bez zvláštnych bezpečnostných opatrení.

Fyzikálne a chemické vlastnosti
- Pri teplote 20°C je prípravok kvapalný, takmer bez zápachu. Vo vode je dobre rozpustný.

Skladovacie podmienky
– Nevystavujte mrazu, umiestnite na chladnom a tmavom mieste. Skladujte v pôvodných obaloch, pri teplote max. do 30 °C, mimo dosahu detí.

Informácie o legislatíve
– Právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na výrobok.

Neobsahuje žiadne nebezpečné látky
- podľa Zákona 163/2001 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky O chemických látkach a chemických prípravkoch.
- V znení Vyhlášky č.515/2001 Z.z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
O podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov – nie je potrebné používať výstražné symboly.

Splňuje podmienky biologickej rozložiteľnosti podľa Zákona č.184/2002 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 34 – Vypúšťanie odpadových vôd a osobitých vôd do verejnej kanalizácie.
 

Tlač stránku

AQUASYSTEM s.r.o., Hradská 76, 821 07 Bratislava, tel.: +421 2 4464 10 61, fax: +421 2 4446 1508

Powered by Webcredit s.r.o.