Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia tovaru spotrebiteľovi.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením – listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom na adresu predávajúceho alebo mailom na eshop@aquasystem.sk. Na tento účel  použije spotrebiteľ vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašle spotrebiteľ oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi kúpnu cenu. Kúpna cena bude vrátená spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia tovaru späť predávajúcemu.  Úhrada bude uskutočnená prevodom na účet špecifikovaný vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(tento formulár vyplňte a zašlite v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu:

AQUSYSTEM, s.r.o.

Hradská 76

821 07  Bratislava

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / službu (*) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Dátum prijatia tovaru …………………………………………………………………………………………………………….. 

Číslo objednávky …………………………………………………………………………………………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa ……………………………………………………………………………………………….   

Adresa spotrebiteľa ………………………………………………………………………………………………………………..

Kúpnu cenu žiadam vrátiť na účet číslo (IBAN): ……………………………………………………………..

 

Dátum …………..      

Podpis spotrebiteľa ………………………………………

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite.