Zásady ochrany osobných údajov

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, resp. uzavretím Zmluvy, kupujúci potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Predávajúci je správcom osobných údajov kupujúcich podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: “GDPR”). Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi.
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
 4. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a vykonávania ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy, plnenie právnej povinnosti správcu a oprávnený záujem predávajúceho. Oprávneným záujmom predávajúceho je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.
 5. Predávajúci pre plnenie licenčnej zmluvy používa služieb subdodávateľov, najmä prevádzkovateľov mailingových služieb a prevádzkovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Predávajúci a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorej subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči kupujúcemu priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenie osobných údajov.
 6. Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí tejto doby budú údaje vymazané.
 7. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, opravu osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov. Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov. Ďalej má kupujúci právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov.
 8. Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.
 9. Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Zmluvu uzavrieť či jej zo strany predávajúceho plniť.
 10. Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu.
 11. Záujemca o využívanie služieb predávajúceho, vyplnením formulára:

11.1 súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany predávajúceho a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň
11.2 prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení neskorších zmien a dodatkov, lebo Kupujúci so zasielaním informácií podľa bodu 11.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí.
11.3 súhlas podľa tohto odseku môže kupujúci kedykoľvek písomne ​​odvolať na eshop@aquasystem.sk.

 1. Predávajúci sa zaväzuje pre kupujúceho spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedenými v týchto podmienkach. Prostriedky spracovania budú automatizované. Predávajúci bude, v rámci spracovania, osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať, blokovať a likvidovať. Predávajúci nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami.
 2. Predávajúci sa zaväzuje pre Kupujúceho spracovávať osobné údaje v tomto rozsahu:

13.1 bežné osobné údaje,
13.2 osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 GDPR, ktoré kupujúci získal v súvislosti s vlastnou obchodnou činnosťou.

 1. Osobné údaje je možné spracovávať len na pracoviskách predávajúceho alebo jeho subdodávateľov podľa týchto obchodných podmienok.
 2. Kupujúci udeľuje povolenie sa zapojením subdodávateľov ako ďalšieho spracovateľa. Subdodávateľom je prevádzkovateľ webhostingu web4. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zmluvnými doménovými registrátormi predávajúceho. Predávajúci musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:

16.1 Osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov kupujúceho, tj. pre výkon všetkých činností potrebných pre plnenie zmluvy.
16.2 Predávajúci sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
16.3 Prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Predávajúci pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.
16.4 Predávajúci týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom predávajúceho.
16.5 K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby predávajúceho a subdodávateľov podľa týchto podmienok, ktoré budú mať predávajúcim stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.
16.6 Oprávnené osoby predávajúceho, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Predávajúci zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Predávajúci zabezpečí, že táto povinnosť pre Predávajúceho aj oprávnených osôb bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k predávajúcemu.